Welkom


Oproep meedenken over Dorpsplan Velp


Op 1 januari 2022 is de fusie van 5 gemeenten in het Land van Cuijk een feit. Eén grote gemeente

met maar liefst 90.000 inwoners en 33 kernen. Dit is een mooie aanleiding om Velp prominenter op de kaart te zetten zodat wij straks binnen de nieuwe gemeente goed zichtbaar zijn en we voldoende financiële bijdragen zullen ontvangen om de leefbaarheid in Velp te kunnen behouden en vergroten.

Er is een goed dorpsplan oftewel “KernenCV” nodig, gemaakt vóór en dóór de inwoners van Velp, dat

we aan kunnen bieden aan de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

 

We zijn hiervoor op zoek naar ca. 15 inwoners met verschillende achtergronden die twee avonden, onder leiding van professionele projectmanagers, constructief willen meedenken over diverse thema’s die actueel zijn (of worden) in Velp.

Voorbeelden van thema’s zijn de inrichting van de

openbare ruimte, veiligheid, zorg en welzijn, natuur, milieu en agrarisch gebied etc.

De avonden zijn (onder voorbehoud) dinsdag 12 oktober én 9 november 2021.

 

Heb jij suggesties of ideeën of wil je graag actief meepraten op de hierboven genoemde data met als

doel om samen te bouwen aan een nog mooier Velp? Laat dit dan weten via info@dorpsraadvelp.nl

Volg verder de berichtgeving via Facebook of hier, uw buurtvereniging en/of de

lokale kranten en deel de informatie zodat alle inwoners de kans krijgen om te reageren.

met vriendelijke groet,

Dorpsraad Velp

 


Bestuurswisseling Dorpsraad Velp


De Dorpsraad heeft in oktober 2020 afscheid genomen van Robert Jans die samen met Helma is verhuisd naar Druten. Het secretariaat is overgegaan naar Hans Willekes. Deze maand (januari 2021) heeft Suzanne van Kempen de voorzittershamer overgenomen van René van Dooren. René blijft nog wel actief als bestuurslid. Zowel René als Robert waren bestuursleden van het eerste uur sinds de oprichting van de Dorpsraad op 13 juli 2009. Wij danken Robert en René voor hun inzet en wensen het nieuwe bestuur veel succes toe.

 

De samenstelling van de Dorpsraad is:

 

Suzanne van Kempen    voorzitter

Hans Willekes                   secretaris

Rob Meijs                           penningmeester

Wendy Verhallen            bestuurslid

René van Dooren            bestuurslid

Jan van Thiel                     bestuurslid

 

2 vacatures


Kerkenvisie voor de kerkgebouwen in de gemeente Grave


 

We willen u vragen om mee te denken over de Kerkenvisie voor de kerkgebouwen in de gemeente Grave. Waarom een kerkenvisie? Nederland ontkerkelijkt, steeds minder mensen gaan naar de kerk. Sommige kerken kunnen (gedeeltelijk) in gebruik blijven maar andere komen leeg te staan en verliezen hun functie. Dus moet er een andere bestemming worden gevonden want slopen is meestal geen optie. Veel kerken hebben een monumentenstatus en zijn een fraaie blikvanger voor stad of dorp. Het opstellen van een kerkenvisie is daarom een zaak van ons allemaal; kerkeigenaren, parochianen of gemeenteleden, omwonenden, erfgoedorganisaties, gemeenten etc.

 

De gemeente Grave gaat zo’n kerkenvisie opstellen. Dat wil niet zeggen dat er kerkgebouwen gesloten of zelfs gesloopt gaan worden. Het is echter wel goed om nu alvast na te denken over de monumentale kerkgebouwen, die in de gemeente Grave staan.

 

Met een kerngroep hebben we naar een manier gezocht om een deze visie te ontwikkelen, waarbij de juiste mensen en organisaties betrokken worden. Deze kerngroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Katholieke parochie te Grave en de Protestantse kerk Grave, de gemeente Grave en medewerkers van het bedrijf AdVinci, dat door de gemeente is ingeschakeld om dit hele proces te begeleiden. Meer informatie is te vinden op www.grave.nl/kerkenvisie 

 

Denkt u ook mee?

Hoe denkt u over het openhouden of eventueel sluiten van kerkgebouwen? Welke betekenis hebben één of meerdere Graafse kerken voor u of voor de omgeving? Welke toekomst ziet u voor (de) kerkgebouwen? En welke informatie zou nog meegewogen moeten worden? Dit soort vragen zal AdVinci aan een grote groep mensen en organisaties stellen, zodat er straks een kerkenvisie komt, die breed gedragen wordt. Wilt u ook meedenken?

 

Er zijn verschillende manieren om mee te denken: bij een kopje koffie op 1,5 m afstand, tijdens een telefoongesprek of via deze enquête. Wilt u contact met ons opnemen? Mailen kan naar: kerkenvisiegrave@advinci.nl en bellen naar Denise Huntjens, projectleider : 06-16939017. 

 

We kijken er naar uit om u te spreken!

 

Met vriendelijke groet,

Namens de kerngroep Kerkenvisie Grave: Gemeente Grave, H. Elisabethparochie,

Protestantse Kerk Grave en AdVInci B.V.,

 

Denise Huntjens Projectleider 06-16939017


SUBSIDIEFONDS voor initiatieven in de buurt


 

De Vereniging Kleine Kernen Noord Brabant heeft laten weten dat er een subsidiefonds is voor culturele activiteiten en buurtinitiatieven. Subsidie is mogelijk voor initiatieven op het gebied van cultuur, natuur en klimaat in de buurt. Het gaat hierbij om te realiseren ideeën die bijdragen aan ontmoeting en verbinding binnen wijken, tussen generaties, culturen en kunstvormen.

 

Voor wie

Wijk- en buurtverenigingen kunnen weer subsidie krijgen voor gezamenlijke initiatieven op het gebied van cultuur, natuur en klimaat in de buurt.

Provincie, Brabantse waterschappen en het Prins Bernhard Cultuurfonds stoppen hiervoor ruim € 1.300.000 in de pot van het Buurtcultuurfonds en het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds.

 

Culturele activiteiten

Het Buurtcultuurfonds is voor lokale projecten die bedoeld zijn om het culturele vermogen van wijken en buurten te versterken. Voorbeelden zijn straattoneel, buurtopera of kunst in de wijk. Ook projecten met een regionale uitstraling op het gebied van cultuur kunnen hiervoor in aanmerking komen. Bijvoorbeeld Brabanders die werk maken van leefbare buurten door de inzet van kunst en cultuur. Hiervoor is komend jaar € 330.000 beschikbaar. Einddatum: 30 oktober 2020 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

 

Buurtinitiatieven

Buurtinitiatieven zoals een waterspeeltuin, stadslandbouw, gezamenlijke aanleg van groene daken zijn goede voorbeelden van projecten die passen bij het doel van het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds. Die projecten zijn belangrijk om het waterbewustzijn te vergroten en de effecten van de klimaatverandering te beperken. Water en natuur zijn daarnaast ook nog eens goed voor de gezondheid en om plezier in en aan te beleven. Per project dat voldoet aan de voorwaarden van dit fonds is maximaal € 10.000 beschikbaar.

Einddatum: 15 november 2023 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

 

Meer info over subsidie fonds cultuur, natuur en water in de buurt vind u hier. Ook kunt u bellen: 073 - 681 28 12

 


Financiële bijdrage voor dorpsactiviteiten en voorzieningen


 

Voor het organiseren van dorpsactiviteiten of het aanbrengen van voorzieningen die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid  van ons dorp kan via de dorpsraad een financiële bijdrage worden aangevraagd.

 

In het bijgesloten protocol is een korte toelichting gegeven op twee bijdrageregelingen. Enerzijds gaat het om (terugkerende) dorpsactiviteiten zoals bijvoorbeeld het dorpsfeest of een feestavond waarvoor een bijdrage kan worden gevraagd indien het evenement niet kostendekkend is; in dat geval kan de dorpsraad financieel garant staan (via contractsubsidie). Anderzijds gaat het om activiteiten/werkzaamheden die gerelateerd zijn aan één van de thema’s uit het Integraal Dorpsontwikkelingsplan Velp (IDOP). Deze bijdragen vanuit de IDOP-subsidie kunnen variëren van bijvoorbeeld de aanschaf van een speelvoorziening tot een structurele bijdrage voor de aanleg van verkeersvoorzieningen in ons dorp. Onderstaand de thema’s uit het IDOP-Velp:

 

 1. Verbeteren verkeersveiligheid
 2. Herinrichting Mariëndaalterrein
 3. Nieuwbouw richten op jong en oud
 4. Opwaarderen Ons Trefpunt
 5. Herinrichting Tolschestraat
 6. Waarborgen continuïteit verenigingen en bevorderen activiteiten
 7. Zorg en voorzieningen voor ouderen
 8. Praktische voorzieningen en onderhoud openbare ruimte
 9. Versterken relatie burger-dorpsraad-gemeente
 10. Versterken recreatie en toerisme
 11. Verplaatsen sportpark

 

Wilt u in aanmerking komen voor een financiële bijdrage voor een activiteit of voorziening? Lees eerst goed het toekenningsprotocol en maak dan gebruik van het bijgesloten aanvraagformulier en verstuur dit formulier naar: info@dorpsraadvelp.nl

 

Houdt u rekening met een aanvraagtermijn van 6 weken.

 

Download
Protocol toekenning financiële steun.pdf
Adobe Acrobat document 122.1 KB
Download
Aanvraagformulier.xlsx
Microsoft Excel werkblad 332.1 KB