Welkom


SUBSIDIEFONDS voor initiatieven in de buurt

 

De Vereniging Kleine Kernen Noord Brabant heeft laten weten dat er een subsidiefonds is voor culturele activiteiten en buurtinitiatieven. Subsidie is mogelijk voor initiatieven op het gebied van cultuur, natuur en klimaat in de buurt. Het gaat hierbij om te realiseren ideeën die bijdragen aan ontmoeting en verbinding binnen wijken, tussen generaties, culturen en kunstvormen.

 

Voor wie

Wijk- en buurtverenigingen kunnen weer subsidie krijgen voor gezamenlijke initiatieven op het gebied van cultuur, natuur en klimaat in de buurt.

Provincie, Brabantse waterschappen en het Prins Bernhard Cultuurfonds stoppen hiervoor ruim € 1.300.000 in de pot van het Buurtcultuurfonds en het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds.

 

Culturele activiteiten

Het Buurtcultuurfonds is voor lokale projecten die bedoeld zijn om het culturele vermogen van wijken en buurten te versterken. Voorbeelden zijn straattoneel, buurtopera of kunst in de wijk. Ook projecten met een regionale uitstraling op het gebied van cultuur kunnen hiervoor in aanmerking komen. Bijvoorbeeld Brabanders die werk maken van leefbare buurten door de inzet van kunst en cultuur. Hiervoor is komend jaar € 330.000 beschikbaar. Einddatum: 30 oktober 2020 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

 

Buurtinitiatieven

Buurtinitiatieven zoals een waterspeeltuin, stadslandbouw, gezamenlijke aanleg van groene daken zijn goede voorbeelden van projecten die passen bij het doel van het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds. Die projecten zijn belangrijk om het waterbewustzijn te vergroten en de effecten van de klimaatverandering te beperken. Water en natuur zijn daarnaast ook nog eens goed voor de gezondheid en om plezier in en aan te beleven. Per project dat voldoet aan de voorwaarden van dit fonds is maximaal € 10.000 beschikbaar.

Einddatum: 15 november 2023 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

 

Meer info over subsidie fonds cultuur, natuur en water in de buurt vind u hier. Ook kunt u bellen: 073 - 681 28 12

 


Financiële bijdrage voor dorpsactiviteiten en voorzieningen

 

Voor het organiseren van dorpsactiviteiten of het aanbrengen van voorzieningen die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid  van ons dorp kan via de dorpsraad een financiële bijdrage worden aangevraagd.

 

In het bijgesloten protocol is een korte toelichting gegeven op twee bijdrageregelingen. Enerzijds gaat het om (terugkerende) dorpsactiviteiten zoals bijvoorbeeld het dorpsfeest of een feestavond waarvoor een bijdrage kan worden gevraagd indien het evenement niet kostendekkend is; in dat geval kan de dorpsraad financieel garant staan (via contractsubsidie). Anderzijds gaat het om activiteiten/werkzaamheden die gerelateerd zijn aan één van de thema’s uit het Integraal Dorpsontwikkelingsplan Velp (IDOP). Deze bijdragen vanuit de IDOP-subsidie kunnen variëren van bijvoorbeeld de aanschaf van een speelvoorziening tot een structurele bijdrage voor de aanleg van verkeersvoorzieningen in ons dorp. Onderstaand de thema’s uit het IDOP-Velp:

 

 1. Verbeteren verkeersveiligheid
 2. Herinrichting Mariëndaalterrein
 3. Nieuwbouw richten op jong en oud
 4. Opwaarderen Ons Trefpunt
 5. Herinrichting Tolschestraat
 6. Waarborgen continuïteit verenigingen en bevorderen activiteiten
 7. Zorg en voorzieningen voor ouderen
 8. Praktische voorzieningen en onderhoud openbare ruimte
 9. Versterken relatie burger-dorpsraad-gemeente
 10. Versterken recreatie en toerisme
 11. Verplaatsen sportpark

 

Wilt u in aanmerking komen voor een financiële bijdrage voor een activiteit of voorziening? Lees eerst goed het toekenningsprotocol en maak dan gebruik van het bijgesloten aanvraagformulier en verstuur dit formulier naar: info@dorpsraadvelp.nl

 

Houdt u rekening met een aanvraagtermijn van 6 weken.

 

Download
Protocol toekenning financiële steun.pdf
Adobe Acrobat document 122.1 KB
Download
Aanvraagformulier.xlsx
Microsoft Excel werkblad 332.1 KB


Stap dichter bij digitale welkomstborden voor kerkdorpen Grave

 

ESCHAREN/GASSEL/VELP - Ondanks de zomerperiode gaat de stichting Gericht Voor Elkaar, die digitale borden in de kerkdorpen van de gemeente Grave wenst te realiseren, volop door met de werkzaamheden. Waar ze eind vorig jaar nog een bedrag vanuit het fonds maatschappelijke projecten van de Rabobank toegezegd kregen, is het ze deze zomervakantie gelukt om de andere benodigde financiële middelen bij elkaar te krijgen. Er kan gestart worden met het verrichten van de aankopen en eerste werkzaamheden.

 

Gericht Voor Elkaar, afgekort GVE (eerste letter van elk dorp), is de afgelopen jaren druk bezig geweest. “Na een relatief lange periode van gesprekken voeren, toetsen en aanpassingen maken, hebben we als stichting, bestaande uit een vrijwilliger uit elk kerkdorp, een document opgeleverd waarmee we op zoek zijn gegaan naar financiële middelen”, licht voorzitter Jochem Jacobs toe. “We hebben het niet altijd even makkelijk gehad. Op momenten hebben er zeker voor moeten knokken, maar deze nieuwe mijlpaal geeft ons wel weer de energie om door te zetten.”

Financiering
Om de digitale welkomstborden te bekostigen heeft de stichting onder meer een leaseovereenkomst gesloten met de Rabobank voor drie jaar. In deze periode kan GVE het leasebedrag aflossen. Verenigingen en stichtingen mogen gratis van de digitale schermen gebruikmaken om hun activiteiten te presenteren. Bedrijven en organisaties krijgen de ruimte geboden om tegen betaling een advertentie op de negen digitale schermen (drie per dorp) te promoten. “We hebben goed nagedacht over het plaatsen van advertenties en zijn van mening dat dit mogelijk moet zijn, maar het genereren van inkomsten is niet het primaire doel", verklaart Jacobs. "We houden een verhouding aan van twee tot één, waarbij minimaal twee sociale en/of maatschappelijke moeten worden getoond voor er een advertentie in beeld mag komen. Daarnaast zijn we van mening dat het tarief voor advertenties door iedereen te betalen moet zijn. Het moet mogelijk zijn voor lokale ondernemers om gebruik te maken van de borden. We zitten onder de marktprijzen van commerciële partijen in de regio. We hoeven als stichting immers geen winst te maken. Bij ons staat voorop dat deze borden bedoeld zijn en ook gebruikt moeten kunnen worden door de lokale gemeenschap.”

 

Begin 2020
De verwachting van de stichting is dat na het doen van de aankopen, wat ze voor het eind van deze zomer trachten te doen, de borden tegen het einde van het jaar arriveren. In de tussentijd worden de vergunningen aangevraagd en andere activiteiten uitgevoerd om uiteindelijk aan het begin van 2020 de borden in gebruik te nemen.

www.welkomstbordengve.nl

 

Bron: www.arenalokaal.nlLVC-NET Nieuws !!

Glasvezel voor Land van Cuijk binnen handbereik

 

Klik hier voor het laatste nieuws over het glasvezelnetwerk !!


Reconstructie N324 Oss - Grave

Alles over de reconstructie van de N324 Oss-Grave kunt u hier vinden.