Welkom


KernenCV


Beste Velpenaren,

 

In de tweede helft van 2021 heeft het Bouwteam bestaande uit 15 vertegenwoordigers uit Velp een KernenCV opgesteld voor ons mooie dorp.

 

Waarom een KernenCV voor dorpen en wijken?

De nieuwe gemeente Land van Cuijk vindt het belangrijk dat alle kernen en wijken zich in 2022 kunnen voorstellen aan het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad. De boodschap is dan; dit zijn wij en hier staan wij als kern voor! Om dat te bereiken zijn in elke kern inwoners aan de slag gegaan om een schets te maken van die kern. Hierin staan de sterke punten, de verbeterpunten en de prioriteiten afgebeeld. De schets geeft aan wat er nodig is om de leefbaarheid in het dorp te behouden en te verbeteren. Voor dit nieuwe bestuur zijn die cv’s heel belangrijk als richtsnoer bij het maken van plannen en beleid.

 

Nu ben jij aan de beurt!

Je kan reageren op het KernenCV want wij willen natuurlijk graag weten dat jij je ook kunt vinden in het KernenCV. Geef aan wat je belangrijk vindt voor Velp door te reageren op het KernenCV via deze link: Velp - Ons Land van Cuijk

 

Ook kan je jouw reactie kwijt via info@dorpsraadvelp.nl

 

Reageer uiterlijk zondag 6 maart op het KernenCV van Velp!

 

met vriendelijke groet,

 

Dorpsraad Velp


AED en Reanimatie cursus


In het voorjaar willen we iedereen, vanaf 16 jaar, een training reanimatie + AED aanbieden. Indien je kunt reanimeren vergroot je de overlevingskans van mensen met een hartstilstand, bijvoorbeeld iemand in je naaste omgeving. Jij start met reanimeren totdat de professionele hulpverlening er is. Hierdoor kun je helpen levens te redden!

Om een indruk te krijgen wat je allemaal leert tijdens deze cursus, zie onderstaande link:

https://www.youtube.com/watch?v=hIeY5iK3s1Q 

 

Inhoud van de cursus: 

- Hartstilstand en reanimatie - feiten en cijfers

- Achtergrondinformatie over een hartstilstand / hartinfarct

- Het aanleren van de reanimatie + gebruik AED

- Verslikking / verstikking met oefenen
- Stabiele zijligging

- Aanvullende informatie over reanimeren, o.a. reanimatie kinderen / niet-reanimeren verklaring

- Aanmelden als burgerhulpverlener.

De trainingen worden gegeven in groepen van 4 - maximaal 6 personen. Je kunt je ook als gezin / groep aanmelden, indien je dit prettiger vindt (vooral in coronatijd). Tijdens de training kan er 1 1/2 meter afstand gehouden worden, de maskers én de longen van de reanimatiepop zullen worden verwisseld na elke cursist.

 

De cursus duurt ongeveer 3 1/2 - 4 uur (dit kan overdag, in de avond of op zaterdag) en kost € 35,=. Er zijn veel ziektekostenverzekeringen die de cursus vergoeden. https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ehbo-cursus 
Mocht dit niet zo zijn dan heeft de Dorpsraad gelden beschikbaar om een aantal mensen de basiscursus te laten volgen. Mocht je verzekering de cursus niet vergoeden, laat dit dan weten bij de inschrijving.

De cursus wordt gegeven in het voorjaar, door Caroline v.d. Wiel – v. Thiel. Ben je geïnteresseerd of heb je vragen dan vragen wij je om een mail te sturen naar info@dorpsraadvelp.nl. Zodra we de aanmeldingen binnen hebben krijg je bericht per mail over de verdere procedure.

 

Met vriendelijke groet,

De Dorpsraad

 

 


Melding via MijnGemeente App


U kent die momenten vast wel: u constateert ergens in uw gemeente achterstallig groenonderhoud; of zwerfafval; of een gat in de weg; of een losliggende stoeptegel; het huisvuil is niet opgehaald. Tot nu toe konden inwoners van de gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis dit soort gebreken (maar ook geluids- of stankoverlast, overlast van ongedierte etc.) behalve telefonisch ook melden via Fixi respectievelijk Verbeterjebuurt. Om deze meldingen in de nieuwe gemeente Land van Cuijk eenduidig te kunnen verwerken en verhelpen, gebruikt de gemeente vanaf 1 januari 2022 een nieuwe App: “MijnGemeente App”.

 

 

APP STORE            GOOGLE PLAY

 

Zijn er situaties waar je er niet uit komt met de gemeente? Schakel dan de Dorpsraad in om je hierbij te helpen.

 

Dorpsraad Velp

info@dorpsraadvelp.nl

Download
Werkwijze mijngemeenteapp.pdf
Adobe Acrobat document 888.8 KB

SUBSIDIEFONDS voor initiatieven in de buurt


 

De Vereniging Kleine Kernen Noord Brabant heeft laten weten dat er een subsidiefonds is voor culturele activiteiten en buurtinitiatieven. Subsidie is mogelijk voor initiatieven op het gebied van cultuur, natuur en klimaat in de buurt. Het gaat hierbij om te realiseren ideeën die bijdragen aan ontmoeting en verbinding binnen wijken, tussen generaties, culturen en kunstvormen.

 

Voor wie

Wijk- en buurtverenigingen kunnen weer subsidie krijgen voor gezamenlijke initiatieven op het gebied van cultuur, natuur en klimaat in de buurt.

Provincie, Brabantse waterschappen en het Prins Bernhard Cultuurfonds stoppen hiervoor ruim € 1.300.000 in de pot van het Buurtcultuurfonds en het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds.

 

Culturele activiteiten

Het Buurtcultuurfonds is voor lokale projecten die bedoeld zijn om het culturele vermogen van wijken en buurten te versterken. Voorbeelden zijn straattoneel, buurtopera of kunst in de wijk. Ook projecten met een regionale uitstraling op het gebied van cultuur kunnen hiervoor in aanmerking komen. Bijvoorbeeld Brabanders die werk maken van leefbare buurten door de inzet van kunst en cultuur. Hiervoor is komend jaar € 330.000 beschikbaar. Einddatum: 30 oktober 2020 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

 

Buurtinitiatieven

Buurtinitiatieven zoals een waterspeeltuin, stadslandbouw, gezamenlijke aanleg van groene daken zijn goede voorbeelden van projecten die passen bij het doel van het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds. Die projecten zijn belangrijk om het waterbewustzijn te vergroten en de effecten van de klimaatverandering te beperken. Water en natuur zijn daarnaast ook nog eens goed voor de gezondheid en om plezier in en aan te beleven. Per project dat voldoet aan de voorwaarden van dit fonds is maximaal € 10.000 beschikbaar.

Einddatum: 15 november 2023 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

 

Meer info over subsidie fonds cultuur, natuur en water in de buurt vind u hier. Ook kunt u bellen: 073 - 681 28 12

 


Financiële bijdrage voor dorpsactiviteiten en voorzieningen


 

Voor het organiseren van dorpsactiviteiten of het aanbrengen van voorzieningen die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid  van ons dorp kan via de dorpsraad een financiële bijdrage worden aangevraagd.

 

In het bijgesloten protocol is een korte toelichting gegeven op twee bijdrageregelingen. Enerzijds gaat het om (terugkerende) dorpsactiviteiten zoals bijvoorbeeld het dorpsfeest of een feestavond waarvoor een bijdrage kan worden gevraagd indien het evenement niet kostendekkend is; in dat geval kan de dorpsraad financieel garant staan (via contractsubsidie). Anderzijds gaat het om activiteiten/werkzaamheden die gerelateerd zijn aan één van de thema’s uit het Integraal Dorpsontwikkelingsplan Velp (IDOP). Deze bijdragen vanuit de IDOP-subsidie kunnen variëren van bijvoorbeeld de aanschaf van een speelvoorziening tot een structurele bijdrage voor de aanleg van verkeersvoorzieningen in ons dorp. Onderstaand de thema’s uit het IDOP-Velp:

 

 1. Verbeteren verkeersveiligheid
 2. Herinrichting Mariëndaalterrein
 3. Nieuwbouw richten op jong en oud
 4. Opwaarderen Ons Trefpunt
 5. Herinrichting Tolschestraat
 6. Waarborgen continuïteit verenigingen en bevorderen activiteiten
 7. Zorg en voorzieningen voor ouderen
 8. Praktische voorzieningen en onderhoud openbare ruimte
 9. Versterken relatie burger-dorpsraad-gemeente
 10. Versterken recreatie en toerisme
 11. Verplaatsen sportpark

 

Wilt u in aanmerking komen voor een financiële bijdrage voor een activiteit of voorziening? Lees eerst goed het toekenningsprotocol en maak dan gebruik van het bijgesloten aanvraagformulier en verstuur dit formulier naar: info@dorpsraadvelp.nl

 

Houdt u rekening met een aanvraagtermijn van 6 weken.

 

Download
Protocol toekenning financiële steun.pdf
Adobe Acrobat document 122.1 KB
Download
Aanvraagformulier.xlsx
Microsoft Excel werkblad 332.1 KB